Hiệp hội phát triển thương mại và công nghiệp Đông Quan đến thăm

Hiệp hội phát triển thương mại và công nghiệp của Đông Quan đến thăm công ty của chúng tôi, làm cho một sự trao đổi sâu sắc của sự phát triển của công ty và quy hoạch.Đồng thời, Hiệp hội phát triển thương mại và công nghiệp nói rất cao về thái độ làm việc của chúng tôi và hiệu quả. Trong tương lai, sẽ hỗ trợ mạnh mẽ công việc của công ty chúng tôi và thúc đẩy phát triển lâu dài của công ty.