Truyền thông và học tập giữa các doanh nghiệp

Để thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa các doanh nghiệp, công ty tổ chức một hoạt động trao đổi học tập giữa các doanh nghiệp, trong hoạt động này, chúng tôi học được nhiều hơn từ việc chia sẻ trường hợp tuyệt vời, một mặt, chúng tôi học được cách chuyên nghiệp để giải quyết quy trình kinh doanh, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, Mặt khác, nó cũng là một cách tốt để tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, cải thiện giao tiếp và sự hợp tác giữa các phòng ban.để các gia đình của nicejune trở nên hài hòa hơn, để tăng cường sự gắn kết của doanh nghiệp, tinh thần đồng đội của công ty, hãy để chúng tôi làm việc với sự nhiệt tình cao hơn trong tương lai.